Equipo | Equip | Team | Équipe | Gruppo
Proyectos | Projectes | Projects | Projets | Progetti
[ Content | View menu ]

COMISART: Hablo…

CaixaForum Barcelona, DEL 30 D’OCTUBRE AL 7 DE FEBRER

Emmarcada en el programa Comisart de suport a comissaris de menys de 40 anys, l’exposició «Hablo, sabiendo que no se trata de eso…» és l’evolució de la proposta que Juan Canela va presentar a la convocatòria del 2014, que duia per títol Großiga m’pfa habla horem.

Tal com va explicar el comissari en la seva presentació, «Parlo, sabent que no es tracta d’això» assaja maneres d’agència lingüística que s’activen des de la materialitat i l’afectivitat. Parteix d’obres que ell mateix va triar de les col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA perquè reflexionen sobre el fet lingüístic o perquè comuniquen, per mitjà d’un llenguatge significatiu i original, un escenari propi elaborat a partir de codis personals, històrics, culturals, lingüístics i socials.

Hablo_Juan Canela
FOTO: Juan Canela en un moment de la visita guiada, davant de l’obra
d’Isidoro Valcárcel Medina El libro transparente (1970)

Per a Canela, les col·leccions són organismes vius i els seus objectes actuen en el moment present. En aquest cas, a més, la performativitat s’accentua amb un diàleg entre les obres de l’exposició i les performances de tres joves artistes:
– 29 d’octubre i 7 de novembre | 19 h | Una fiesta en la terraza, Marc Vives
– 19 de desembre | 19 h | Cabana de fusta, cabana de plom, Pep Vidal
– 23 de gener | 19 h | A system in collapse is a system moving forward, Aimar Pérez Galí
També s’estableix un diàleg amb l’espai de dolor de Joseph Beuys, Hinter dem Knochen wird gezählt – SCHMERZRAUM (1983), que s’exposa de manera permanent a CaixaForum i que cal no oblidar-se de visitar.

Matt Mullican. Untitled

Del catàleg, que hem traduït a Barcelona Kontext
… Matt Mullican, Untitled (1992)

Matt Mullican entén el món com un sistema de signes que són producte d’un procés social. Planteja sistemes d’interpretació, models de comprensió, interfícies possibles que ens aproximin a un coneixement de la realitat que ens envolta més enllà d’una lectura narrativa cartesiana. Una de les formes d’organització més emprades per Mullican és constituïda per les seves cosmologies, una presència constant des dels seus inicis que configura el llenguatge visual que el caracteritza, basat en estructures geomètriques simples a partir de figures bàsiques. Inspirats en plànols de ciutats modernes i urbanismes de racionalitat utòpica o en dissenys industrials, que basen la seva eficàcia tècnica en la regularitat, aquests patrons permeten a Mullican de crear un «sistema», un mètode possible per entendre i prendre una posició al món. Un exemple d’això és Untitled, tres vidrieres de vidre i de plom que conjuguen el verd, el blau, el groc, el vermell i el gris.Matt Mullican entiende el mundo como un sistema de signos que son producto de un proceso social. Plantea sistemas de interpretación, modelos de comprensión, interfaces posibles que nos aproximen a un conocimiento de la realidad que nos rodea más allá de una lectura narrativa cartesiana. Una de las formas de organización más utilizadas por Mullican la constituyen las cosmologías, una presencia constante desde sus inicios que conforma el lenguaje visual que le caracteriza, basado en estructuras geométricas simples a partir de figuras básicas. Inspirados en planos de ciudades modernas y urbanismos de racionalidad utópica o en diseños industriales, que basan su eficacia técnica en la regularidad, estos patrones permiten a Mullican crear un «sistema», un método posible para entender y tomar una posición en el mundo. Un ejemplo de ello es Untitled, tres vidrieras de cristal y plomo que conjugan verde, azul, amarillo, rojo y gris.Matt Mullican sees the world as a system of signs that are the product of a social process. He devises interpretative systems, models of understanding, possible interfaces that bring us closer to knowledge of the reality around us beyond a narrow Cartesian narrative reading. From the start, cosmologies have been a recurring form of organisation in his work—a characteristic visual language based on simple geometric structures fashioned out of basic shapes. Inspired by maps of modern cities, utopian, rationalist town planning and industrial design—where technical efficiency is rooted in regularity—Mullican follows these patterns to create a “system”, a possible method for understanding and taking a position in the world. One example is Untitled, three stainedglass windows that combine green, blue, yellow, red and grey.

ESCRIT PER MERCÈ BOLLÓ EL 2 DE NOVEMBRE DE 2015

No hay comentarios

Pon un enlace a esta entrada

Danos tu opinión